Lekarz sądowy

Lekarz sądowy – najczęściej zadawane pytania

W ostatnim wpisie opowiadałem Ci o sposobie usprawiedliwienia Twojej nieobecności w sądzie. Jak pewnie zauważyłeś, dużą uwagę zwróciłem na bodaj najczęściej wskazywaną przyczynę nieobecności jaką jest choroba. Aby jednak skutecznie usprawiedliwić nieobecność na tej podstawie należy przedstawić zaświadczenie od lekarza sądowego. Tak, sądowego – nie każdy lekarz jest lekarzem sądowym. Nie każde zaświadczenie lekarskie wystarczy, żeby usprawiedliwić nieobecność. Kim jest zatem lekarz sądowy? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kim jest lekarz sądowy?

Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Nie jest nim zatem każdy lekarz powszechnej opieki zdrowotnej. Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki: ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ma nieposzlakowaną opinię, uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej, ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia, nie jest wobec niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także o przestępstwo związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym. Jego stan zdrowia musi mu umożliwiać wykonywanie obowiązków.

Jak znaleźć lekarza sądowego?

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. Taki wykaz zamieszczony jest na stronie danego sądu okręgowego. Z reguły wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową np.: wykaz lekarzy sądowych Sąd Okręgowy Wrocław. W wykazie znajduje się informacja o specjalizacji lekarza, miejscu i godzinach przyjmowania interesantów.

Czy lekarz sądowy musi mnie zbadać osobiście?

Tak, lekarz sądowy powinien Cię zbadać osobiście. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Gdzie i kiedy może mnie przyjąć lekarz sądowy?

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Wszystkie potrzebne Ci informacje znajdziesz w wykazie lekarzy sądowych dla danego Sądu Okręgowego.

Do jakiego lekarza mam się zgłosić?

Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania. Jeżeli mieszkasz we Wrocławiu powinieneś zgłosić się do lekarza sądowego we Wrocławiu, nawet jeżeli postępowanie toczy się w Gdańsku. Nie musisz zatem jechać całego kraju tylko na badanie lekarskie.

Co jeśli mój stan zdrowia uniemożliwia stawienie się do lekarza?

Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. Musisz o tym poinformować lekarza i poprosić go o przyjazd do Ciebie oraz wskazać przyczynę.

Co jeżeli znajduję się w szpitalu lub innym zakładzie opieki zdrowotnej?

W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Czy zawsze dostanę zaświadczenie? Co zabrać na wizytę?

Na wizytę zabierz koniecznie wezwanie z Sądu na posiedzenie, na które nie możesz się stawić. Zabierz również dowód osobisty lub paszport. Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Czy muszę mieć swoją dokumentację medyczną?

Jeżeli posiadasz swoją jakąkolwiek dokumentację medyczną to zabierz ją na spotkanie z lekarzem sądowym. Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia. Zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Czy możliwa jest weryfikacja wydanego mi zaświadczenia?

Organ uprawniony może podjąć niezbędne czynności sprawdzające dla zweryfikowania rzetelności zaświadczenia. W razie wątpliwości co do rzetelności wystawionego przez lekarza sądowego zaświadczenia organ uprawniony niezwłocznie zawiadamia właściwego prezesa sądu okręgowego, prokuraturę i okręgową radę lekarską. Prokurator niezwłocznie zawiadamia prezesa sądu okręgowego o wszczęciu i ukończeniu postępowania.Lekarz sądowy prowadzi rejestr wystawionych zaświadczeń.

Czy lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie i kto ponosi koszty?

Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie. W przypadku konieczności dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Koszty wystawienia zaświadczenia, finansowane są z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a w odniesieniu do sądów wojskowych, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Ty nie ponosisz kosztów. Pamiętaj! Lekarz sądowy nie ma prawa żądać od Ciebie pieniędzy!

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

 

Zostaw komentarz