Niezgłoszenie upadłości spółki

Niezgłoszenie upadłości spółki – odpowiedzialność karna z art 586 ksh

Jeżeli jesteś prezesem zarządu spółki prawa handlowego powinieneś wiedzieć, że Kodeks Spółek Handlowych przewiduje kilka przestępstw, które mogą być popełnione przez osoby piastujące w  funkcje w organach spółek. Jedno z tych przestępstw polega na niezgłoszeniu we właściwym czasie wniosku o upadłość spółki.

Przepisy: Art. 586 k.s.h. Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Charakterystyka przestępstwa z art. 586 k.s.h.

Jest to przestępstwo indywidualne, co oznacza, że może je popełnić tylko osoba wymieniona w przepisie. Sprawcą przestępstwa może być zatem członek zarządu spółki lub jej likwidator. Nie mogą popełnić tego przestępstwa inne osoby czyli np.: wspólnicy czy prokurent. Jak słusznie zauważysz, w spółkach osobowych nie ma zarządu, a zatem odpowiedzialność odnosi się jedynie do postępowania likwidacyjnego. Wtedy tylko występują likwidatorzy.

Członek zarządu odpowiada niezależnie od tego jaką rolę czy funkcję pełni w zarządzie. Każdy członek zarządu odpowiada osobno i niezależnie od innych. Odpowiedzialność ograniczona jest okresem pełnienia funkcji.

Przestępstwo polega na niezgłoszeniu wniosku o upadłość, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki. Każdy członek zarządu lub likwidator ma uprawnienie i obowiązek zgłoszenia takiego wniosku. Nie ma potrzeby zwoływania zgromadzenia wspólników i uzyskania jego zgody. Nie ma także potrzeby zgody wszystkich członków zarządu. Jeżeli wniosek zostanie złożony w odpowiednim terminie przez jednego członka zarządu, wszyscy pozostali nie muszą bać się odpowiedzialności karnej.

Nie ma znaczenia czy wniosek zostanie uwzględniony czy też nie. Już samo złożenie wniosku, wolnego od wad formalnych i opłaconego (a zatem przyjętego do rozpoznania) zwalnia od odpowiedzialności karnej.

Przestępstwo to można popełnić tylko umyślnie (w obu zamiarach). Uważaj jednak. Istnieje domniemanie, że członkowie zarządu (wszyscy) znają kondycję finansową spółki i interesują się jej finansami. Trudno będzie zatem udowodnić nieumyślność.

Przedmiotem ochrony są z jednej strony interesy wierzycieli, a z drugiej interesy wspólników spółek handlowych. Wierzycielom zależy na tym, aby wniosek o upadłość został zgłoszony bez zwłoki, bowiem istnieje wtedy większa szansa na zaspokojenie z majątku masy upadłościowej. Innymi słowy: im szybciej podjęte zostaną działania tym większa szansa, że w majątku upadłego będą jeszcze środki na spłatę wierzycieli. Z kolei wspólnikom spółek handlowych zależy na tym, żeby nie narażać ich na dalsze straty i ogłosić upadłość niezwłocznie gdy zajdą ku temu przesłanki.

Kiedy należy zgłosić wniosek o upadłość?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziesz w ustawie prawo upadłościowe. Pamiętaj! Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Czasami ustalenie dokładnego momentu niewypłacalności jest bardzo trudne.

Chwilowa utrata płynności finansowej nie musi oznaczać jeszcze niewypłacalności, szczególnie jeżeli istnieją widoki na poprawę kondycji finansowej.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Sankcja za przestępstwo z art. 586 k.s.h.

Interesuje Cię pewnie jeszcze jaką karę można dostać za popełnienie tego przestępstwa? Ustawodawca przewidział karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Są to kary alternatywne co oznacza, że sąd wybierze jedną z tych kar.

W praktyce organy ścigania rzadko wszczynają postępowania z tego przepisu. Z reguły takie sytuacje mają miejsce jedynie wtedy gdy żąda tego wierzyciel i gdy on sam zgłosi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zobacz też inne moje wpisy:
Wpis o oszustwie
Wpis o przywłaszczeniu
Wpis o zakazie pełnienia funkcji w organach spółek.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz