Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności – art. 62 k.k.w.

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności – art. 62 k.k.w.

Wyrok skazujący na karę ograniczenia wolności, co do zasady oznacza niezwłoczne przekazanie jej do wykonania – skazany rozpocznie jej wykonywanie. Możliwa jest jedynak sytuacja, kiedy skazany rozpocznie wykonywanie kary ograniczenia wolności z opóźnieniem, nawet o 6 miesięcy.

Powyższe możliwe jest dzięki przewidzianej w art. 62 k.k.w. instytucji odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności. Przywołany przepis brzmi następująco:

  • Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
  • Sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby. Wobec takiego skazanego sąd może zastosować odpowiednio przepisy art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego.
  • Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny.
  • Na postanowienie w przedmiocie odroczenia oraz odwołania odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie.

Jak wynika z treści cytowanego przepisy możliwość uzyskania odroczenia wykonania kary zależna jest od wystąpienia określonych przesłanek związanych ze skazanym lub jego rodziną.

Przepis mówi o konieczności pojawienia się zbyt ciężkich skutków natychmiastowego wykonania kary, które dotykać mają bezpośrednio skazanego lub jego rodzinę.

Jak rozumieć ten zwrot?

Słuszne jest intuicyjne rozumienie, że chodzi tu o sytuację wyjątkową, kiedy skazany powinien „dostać” trochę czasu przed rozpoczęciem wykonywania kary gdyż natychmiastowe jej wykonanie wiązałoby się z nadzwyczaj negatywnym skutkiem dla niego lub jego najbliższych. Jednocześnie odroczenie wykonania kary pozwoli na ich uniknięcie.

Brak jest sztywnych ram pozwalających na ustalenie jakie sytuacje uznawane są uzasadniające odroczenie wykonania kary. Każdorazowo ocena ta dokonywana jest w odniesieniu do okoliczności  danego przypadku.

Należy jednak pamiętać, że nie chodzi o zwykłe skutki wykonania takiej kary. Skazany nie może powoływać się na to, że będzie mu ciężko dojeżdżać do miejsca, gdzie ma wykonywać pracę, że będzie miał mniej czasu dla rodziny, albo że potrącenia z wynagrodzenia za pracę doprowadzą do pogorszenia jego sytuacji majątkowej. To są normalne, naturalne dolegliwości związane z odbywaniem kary. Tymczasem tylko wyjątkowa sytuacja usprawiedliwia odroczenie wykonania kary.

Na ile można odroczyć karę ograniczenia wolności?

Zauważyć należy, iż ustawa przewiduje maksymalny czas na jaki można odroczyć wykonanie kary,  jest to 6 miesięcy.

Skazany może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności do Sądu, który wydał wyrok skazujący w I instancji. Przykładowy wniosek o odroczenie wykonania kary znajdziesz tutaj {link}

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz