sprzeciw od wyroku nakazowego art 506 kpk

Sprzeciw od wyroku nakazowego – art. 506 k.p.k.

Co to jest postępowanie nakazowe?

Przepisy kodeksu postępowania karnego obok zwyczajnego trybu rozpoznawania spraw wraz z różnymi jego modyfikacjami przewidują także możliwość rozpoznania sprawy w ramach postępowania nakazowego.

Skorzystanie z niego ma przyspieszyć rozpoznawanie stosunkowo mało skomplikowanych spraw, w związku z czym uproszczono całą procedurę.

Sprawa rozpoczyna się w ten sposób, że pewnego dnia otrzymujesz przesyłką poleconą wyrok nakazowy.

Stajesz wtedy przed wyborem. Możesz zaakceptować rozstrzygnięcie, jeśli uważasz je za słuszne i sprawiedliwe. Wybierając taką opcję musisz wiedzieć, że nie będzie już żadnych rozpraw, ani przesłuchań. Wyrok się uprawomocni ze wszystkimi konsekwencjami (między innymi wpisem do krajowego rejestru karnego osób skazanych).

Jeśli uważasz, że wyrok jest dla Ciebie krzywdzący możesz wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego

Sprzeciw do wyroku nakazowego

Środkiem odwoławczym od wyroku nakazowego jest sprzeciw. Warunki i tryb wnoszenia sprzeciwu określa art. 506 k.p.k.

 Zgodnie ze wskazanym przepisem:

„§  1.  Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.

  • 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.
  • 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
  • 4. (uchylony).
  • 5. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.
  • 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.”

Przekładając powyższe na bardziej zrozumiały język:

Sprzeciw mogą wnieść obydwie strony tj. oskarżony i oskarżyciel i tylko oni.

Pamiętaj!

Sprzeciw może być wniesiony w terminie 7 dni (kalendarzowych, a nie roboczych) od dnia, w którym stronie został doręczony wyrok. Możliwa jest sytuacja, w której jednej ze stron już upłynie termin do wniesienia sprzeciwu a dla drugiej nie zacznie on jeszcze biec – wszystko zależy od dnia doręczenia wyroku.

Co ważne termin do wniesienia sprzeciwu jest terminem zawitym oznacza to, że po jego upływie nie jest możliwe skuteczne dokonanie czynności. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest jednak jego przywrócenie.

Skutkiem prawidłowego wniesienia sprzeciwu jest utrata mocy przez wyrok nakazowy i rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych. Będą przesłuchania, świadkowie, dowody itd.

Więcej o tym jak wygląda rozpoznanie sprawy zasadach ogólnych we wpisie Rozprawa karna – jak wygląda ona w praktyce ?

Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu od wyroku nakazowego nie jest związany tym co orzeczono w wyroku nakazowym. Może dokonać odmiennych ustaleń faktycznych niż sąd ,który wydał wyrok nakazowy, może także inaczej ocenić zachowanie sprawcy.

Powyższe oznacza, że możliwe jest rozstrzygnięcie zupełnie innej treści niż w wyroku nakazowym i np. wydać wyrok uniewinniający.

Zespół Prawa Karnego
Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

KONTAKT
Telefon: 695 560 425 e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz