Właściwość sądu okręgowego jako sądu I Instancji w sprawach karnych

Właściwość sądu okręgowego jako sądu I Instancji – sprawy karne

Właściwość sądu okręgowego jako sądu I Instancji w sprawach karnych.

Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. W niektórych sytuacjach sądem I Instancji będzie Sąd Okręgowy. Wiążę się to z większą wagą niektórych przestępstw. Sprawy ich dotyczące są, choćby tylko teoretycznie, bardziej skomplikowane.

Sąd Okręgowy orzeka jako Sąd I instancji:

 • W sprawach o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Pozostałe czyny zabronione nazywane występkami. Zbrodnią określoną w Kodeksie Karnym jest np.:
  1. Zbrodnia zabójstwa
  2. Zamach stanu
  3. Zamach na życie Prezydenta RP
  4. Pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem
  5. Handel ludźmi
  6. Fałszowanie pieniędzy

Zbrodnią określoną w przepisach szczególnych jest np.:

 1. Wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie słomy makowowej, jeżeli przedmiotem czynu, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – art. 53 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 2. Nielegalny obrót międzynarodowy i wewątrzwspólnotowy narkotykami, jeżeli przedmiotem czynu, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – art. 55 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 3. Udzielanie lub nakłanianie małoletniego do użycia narkotyków – art. 59 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Trwałe uchylanie się od służby wojskowej w czasie mobilizacji lub wojny – art. 241 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sąd Okręgowy orzeka również jako Sąd I instancji w sprawach o określone występki z Kodeksu Karnego. Dotyczy to np.:
  1. Wszystkich przestępstw określonych w rozdziale XVI Kodeksu Karnego tj. przestępstw przeciwko Pokojowi, Ludzkości oraz przestępstw wojennych.
  2. Wszystkich przestępstw określonych w rozdziale XVII Kodeksu Karnego tj. przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Przestępstwa zamachu terrorystycznego (art. 140 k.k.), służby w obcym wojsku (art. 141 k.k.), zaciągu do obcego wojska (art. 142 k.k.).
  4. Dzieciobójstwo art. 149 k.k.
  5. Zabójstwo eutantyczne (art. 150 § 1 k.k.), namowa i pomoc do samobójstwa (art. 151 k.k.), przerwanie ciąży za zgodą i bez zgody kobiety ciężarnej (152 i 153 k.k.),
  6. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem jest śmierć człowieka (art. 156 § 3 k.k.)
  7. Udział w bójce i pobiciu, jeżeli skutkiem jest śmierć człowieka (art. 158 § 3 k.k.)
  8. Piractwo, czyli przejęcie przy użyciu podstępu lub gwałtu, bądź groźby ich użycia, kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym (art. 166 k.k.)
  9. Sabotaż komputerowy (art. 269 k.k.)
  10. Kradzież mienia w znacznej wartości (art. 278 w zw. z art. 294 k.k.)
  11. Pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)
 • Sąd Okręgowy orzeka także w sprawach o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego. Wymienić tu możemy przestępstwo wywierania presji na dziennikarza oraz tłumienia lub utrudniania krytyki prasowej, bądź odwetu za krytykę prasową (art. 43 i 44 w zw. z art. 53 ust. 1 Ustawy Prawo prasowe).
 • Ponadto sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.

Jak ustalić właściwość miejscową?

 1. Właściwość miejscowa sądu karnego
 2. Właściwość sądu karnego – reguły pomocnicze.
 3. Właściwość miejscowa sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz