Wyrok karny a pełnienie funkcji w organach spółek

Wyrok karny a pełnienie funkcji w organach spółek – art. 18 k.s.h.

W dzisiejszym wpisie opowiem Ci jak skazanie może wpływać na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek praw handlowego. Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych prawa handlowego to bardzo ciekawa kwestia, która jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą powinna Cię szczególnie zainteresować. Uregulowanie relacji odpowiedzialności karnej do możliwości pełnienia funkcji w organach spółek znajdziemy w art. 18 k.s.h. O innych przypadkach kiedy można orzec zakaz pełnienia funkcji opowiadam Ci w tym wpisie.

Działanie Spółek kapitałowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.

Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Spółkę, zarówno z ograniczoną odpowiedzialnością jak i akcyjną  reprezentuje zarząd, który także prowadzi jej sprawy.

Nadzór nad sprawami spółki może być sprawowany przez wspólników, radę nadzorczą, bądź komisję rewizyjną (spółka z o.o.) oraz przez radę nadzorczą (spółka akcyjna). Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników (statut lub uchwała walnego zgromadzenia – przy spółce akcyjnej) stanowi inaczej.

Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Skazanie wyrokiem karnym, a pełnienie funkcji w organach spółek:

Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, które zostały wyczerpująco określone w przepisie art. 18 § 2 k.s.h. Oznacza to, że prawomocne skazanie za inne przestępstwo niż wskazane w tym przepisie nie powoduje powstania ustawowego zakazu sprawowania funkcji w organach spółek. Chodzi tu o przestępstwa stypizowane w Kodeksie karnym oraz w Kodeksie spółek handlowych:

 1. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265 – 269b k.k.). Chodzi tu przykładowo o przestępstwa ujawniania informacji niejawnych o klauzuli tajne i ściśle tajne, ujawnianie tajemnicy służbowej, nielegalnego uzyskiwania informacji dla kogoś nieprzeznaczonej, niszczeniu informacji, sabotażu komputerowego.
 2. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXIV Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Chodzi tu przykładowo o przestępstwa fałszerstwa, zbycia dowodu tożsamości lub posługiwania się cudzym, niszczenia dokumentów.
 3. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXV Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko mieniu. Chodzi tu o takie przestępstwa jak kradzież, kradzież z włamaniem, przywłaszczenie, oszustwo, rozbój, paserstwo, oszustwo komputerowe.
 4. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zaliczamy do nich przestępstwa nadużycia zaufania art. 296 k.k., oszustwa finansowego, oszustwa ubezpieczeniowego, prania brudnych pieniędzy, udaremnienia zaspokojenia wierzycieli, wyzysku.
 5. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXVII Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Chodzi tu przykładowo o fałszowanie pieniędzy lub znaków urzędowych.
 6. 585 k.s.h. przestępstwo niezgłoszenia upadłości, pomimo powstania warunków to uzasadniających.
 7. 587 k.s.h. podawanie nieprawdziwych informacji przy wykonywaniu obowiązków w spółce albo przedstawiania ich organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji.
 8. 590 k.s.h. przestępstwo umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu.
 9. 591 k.s.h. przestępstwo brania udziału w bezprawnych głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości.

Długość trwania zakazu

Zakaz, o którym mowa w przepisie art. 18 § 2 k.s.h., ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

To długo prawda? Jeżeli jednak zostałeś skazany za przestępstwo nieumyślne, istnieje sposób na uzyskanie zwolnienia z zakazu pełnienia funkcji. O tym jak uzyskać takie zwolnienie opowiem Ci w kolejnym wpisie.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

1 - Ilość komentarzy

 1. Kazimiera

  dot,art 18 ksh c,dalszy przestępstwa dotyczyły niemal wszystkich zakazow do pełnienia funkcji w zarządzie, świadomie zakładal spólkę nie był osobą ubezwłasnowolniąną , niepoczytalną aby uniknąc teraz odpowiedzialności, działając w ramach recydywy,a jego adwokat Łukasz D ktory pelnił fukcje w spólce Marcina P. wiedział o jego karalności, gdyż był jego obrońcą w sprawie karnej. Chciałabym powołać się na wyrok sądowy w podobnej sprawie lub komentarz aby udowodnić pozwanemu ze nie może w ten sposób uniknąć odpowiedzialności. Pozdrawiam Kazimiera

Zostaw komentarz