O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Jak napisać prywatny akt oskarżenia?

Jak napisać prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia – Jak go sporządzić, co musi zawierać i dlaczego warto pójść do adwokata.

Są dwa sposoby na wszczęcie postępowania z oskarżenia prywatnego. Możesz zgłosić sprawę na Policji, składając skargę, którą Policja przekaże bezpośrednio właściwemu Sądowi. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego Policja na żądanie pokrzywdzonego ma obowiązek przyjąć ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpieczyć dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu.

Możesz także samemu, bądź za pośrednictwem swojego adwokata, sporządzić prywatny akt oskarżenia i wnieść go bezpośrednio do właściwego Sądu. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem koniecznie zobacz moje poprzednie wpisy: Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia musi spełniać ogólne wymogi stawiane wszystkim pismom procesowym. Oznacza to, że musi on zawierać:

1) Oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy. Musisz zatem oznaczyć Sąd, do którego wnosisz akt oskarżenia.

2) Oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo. Nie jest dopuszczalne złożenie anonimowego aktu oskarżenia. Musisz podać także adres, żeby Sąd mógł Cię wezwać na rozprawę. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego ma swoje konsekwencje, o których pisałem tutaj: [LINK].

3) Treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem.

4) Datę i podpis składającego pismo. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.

Przepisy Kodeksu postępowania karnego wskazują również, jakie inne szczególnym wymogom powinien odpowiadać akt oskarżenia. W związku jednak z faktem, iż prywatny akt oskarżenia mogą wnosić również nieprofesjonaliści, ustawodawca ułatwił zadanie wskazując, że prywatny akt oskarżenia może ograniczyć się do:

 1. Oznaczenia osoby oskarżonego,
 2. Zarzucanego mu czynu,
 3. Wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.
 4. Konieczne jest także wniesienie zryczałtowanej opłaty w wysokości 300,00 PLN.

Po wniesieniu prywatny akt oskarżenia jest badany przez Prezesa Sądu w zakresie spełniania przez niego wymienionych wyżej warunków formalnych. Jeżeli akt oskarżenia zawiera braki formalne lub nie został opłacony, wzywa się pokrzywdzonego, do usunięcia braku w terminie 7 dni. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. Ma to ogromne znaczenie ze względu na przedawnienie karalności. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Skuteczne wniesienie prywatnego aktu oskarżenia przed upływem terminu przedawnienia powoduje przedłużenie przedawnienia karalności.

W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.

Uważaj jednak jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy w Tarnowie w Postanowieniu z dnia 2 października 2007r. sygn. akt II Kz 232/07: „Niedopełnienie wymogu „wskazania dowodów na których opiera się oskarżenie” z art. 487 k.p.k. może wpływać jedynie na ocenę zasadności oskarżenia, ale nie może uzasadniać uznania aktu oskarżenia za bezskuteczny z powodu jego braków formalnych. Nie jest to bowiem brak formalny, powodujący że to pismo procesowe nie może otrzymać dalszego biegu, gdy spełnia pozostałe kryteria wymienione w tym przepisie oraz w art. 119 § 1 k.p.k.” Tym samym jeżeli nie przedstawisz żadnych dowodów to Sąd nie wezwie Cię do uzupełnienia braku formalnego. Brak dowodów to po prostu przegrana sprawa.

Warto żebyś znał także Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 2 sierpnia 2005r. sygn. akt II Kz 157/05: „Wzywanie oskarżyciela prywatnego (art. 120 k.p.k.) do wskazania innych elementów skargi niż określone w art. 487 k.p.k. (na przykład do podania kwalifikacji prawnej zarzuconego czynu, do podania miejsca pobytu oskarżonego), narusza gwarantowaną przez Państwo dostępność do wymiaru sprawiedliwości”.

Prywatny akt oskarżenia możesz sporządzić samemu. Wystarczy, że spełnisz wszystkie skazane wyżej wymogi formalne i podpiszesz pismo. Możesz także samemu piec chleb, a jednak zapewne kupujesz go w piekarni. O to dlaczego warto zlecić sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia adwokatowi:

 1. Tak jak piekarz zajmuje się wypiekaniem chleba, tak adwokat zajmuje się sporządzeniem pism procesowych i reprezentowaniem klientów przed sądem. Po prostu się na tym zna. Zlecając sprawę adwokatowi wiesz, że akt oskarżenia spełni wymogi formalne, będzie wniesiony do właściwego Sądu i odpowiednio uzasadniony. Ciebie kosztować to będzie zatem mniej straconego czasu i nerwów.
 2. Adwokat przyjmując sprawę ocenia ją „na zimno”. Obiektywnie. Pomoże Ci ocenić szanse wygrania sprawy oraz dowody jakimi dysponujesz. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas i pieniądze.
 3. Adwokat może Cię reprezentować w toku całego procesu karnego. Będzie dbać o Twoje interesu i na bieżąco reagować na wszystkie sytuacje, które mogą w toku procesu wyniknąć. Proces przed Sądem regulowany jest skomplikowanymi przepisami, których brak znajomości może spowodować, że nie osiągniesz zamierzonego celu.
 4. Adwokat będzie pilnował, aby przeprowadzone zostały wszystkie korzystne dla Ciebie dowody. Przedstawi Twoją wersję zdarzeń w możliwie najkorzystniejszy sposób i postara się, aby cel jaki chcesz osiągnąć został spełniony.
 5. Wreszcie jeżeli wygrasz sprawę, Sąd zasądzi od oskarżonego zwrot kosztów postępowania, a zatem wydatek na adwokata Ci się zwróci.

To czy skorzystasz z pomocy adwokata to Twoja decyzja. Jeżeli zdecydujesz się samemu prowadzić sprawę zapoznaj się koniecznie z innymi moimi wpisami: [link do wszystkich].

Ponadto w następnym wpisie pokażę Ci wzór prywatnego aktu oskarżenia – Prywatny akt oskarżenia – wzór

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych