O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Wyrok karny a pełnienie funkcji w organach spółek – art. 18 k.s.h.

Wyrok karny a pełnienie funkcji w organach spółek

W dzisiejszym wpisie opowiem Ci jak skazanie może wpływać na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek praw handlowego. Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych prawa handlowego to bardzo ciekawa kwestia, która jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą powinna Cię szczególnie zainteresować. Uregulowanie relacji odpowiedzialności karnej do możliwości pełnienia funkcji w organach spółek znajdziemy w art. 18 k.s.h. O innych przypadkach kiedy można orzec zakaz pełnienia funkcji opowiadam Ci w tym wpisie.

Działanie Spółek kapitałowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.

Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Spółkę, zarówno z ograniczoną odpowiedzialnością jak i akcyjną  reprezentuje zarząd, który także prowadzi jej sprawy.

Nadzór nad sprawami spółki może być sprawowany przez wspólników, radę nadzorczą, bądź komisję rewizyjną (spółka z o.o.) oraz przez radę nadzorczą (spółka akcyjna). Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników (statut lub uchwała walnego zgromadzenia – przy spółce akcyjnej) stanowi inaczej.

Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Skazanie wyrokiem karnym, a pełnienie funkcji w organach spółek:

Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, które zostały wyczerpująco określone w przepisie art. 18 § 2 k.s.h. Oznacza to, że prawomocne skazanie za inne przestępstwo niż wskazane w tym przepisie nie powoduje powstania ustawowego zakazu sprawowania funkcji w organach spółek. Chodzi tu o przestępstwa stypizowane w Kodeksie karnym oraz w Kodeksie spółek handlowych:

 1. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265 – 269b k.k.). Chodzi tu przykładowo o przestępstwa ujawniania informacji niejawnych o klauzuli tajne i ściśle tajne, ujawnianie tajemnicy służbowej, nielegalnego uzyskiwania informacji dla kogoś nieprzeznaczonej, niszczeniu informacji, sabotażu komputerowego.
 2. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXIV Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Chodzi tu przykładowo o przestępstwa fałszerstwa, zbycia dowodu tożsamości lub posługiwania się cudzym, niszczenia dokumentów.
 3. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXV Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko mieniu. Chodzi tu o takie przestępstwa jak kradzież, kradzież z włamaniem, przywłaszczenie, oszustwo, rozbój, paserstwo, oszustwo komputerowe.
 4. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zaliczamy do nich przestępstwa nadużycia zaufania art. 296 k.k., oszustwa finansowego, oszustwa ubezpieczeniowego, prania brudnych pieniędzy, udaremnienia zaspokojenia wierzycieli, wyzysku.
 5. Wszystkie przestępstwa wymienione w rozdziale XXXVII Kodeksu Karnego, zatytułowanego przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Chodzi tu przykładowo o fałszowanie pieniędzy lub znaków urzędowych.
 6. 585 k.s.h. przestępstwo niezgłoszenia upadłości, pomimo powstania warunków to uzasadniających.
 7. 587 k.s.h. podawanie nieprawdziwych informacji przy wykonywaniu obowiązków w spółce albo przedstawiania ich organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji.
 8. 590 k.s.h. przestępstwo umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu.
 9. 591 k.s.h. przestępstwo brania udziału w bezprawnych głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości.

Długość trwania zakazu

Zakaz, o którym mowa w przepisie art. 18 § 2 k.s.h., ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

To długo prawda? Jeżeli jednak zostałeś skazany za przestępstwo nieumyślne, istnieje sposób na uzyskanie zwolnienia z zakazu pełnienia funkcji. O tym jak uzyskać takie zwolnienie opowiem Ci w kolejnym wpisie.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych