O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Niezgłoszenie upadłości spółki – odpowiedzialność karna z art 586 ksh

Niezgłoszenie upadłości spółki

Jeżeli jesteś prezesem zarządu spółki prawa handlowego powinieneś wiedzieć, że Kodeks Spółek Handlowych przewiduje kilka przestępstw, które mogą być popełnione przez osoby piastujące w  funkcje w organach spółek. Jedno z tych przestępstw polega na niezgłoszeniu we właściwym czasie wniosku o upadłość spółki.

Przepisy: Art. 586 k.s.h. Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Charakterystyka przestępstwa z art. 586 k.s.h.

Jest to przestępstwo indywidualne, co oznacza, że może je popełnić tylko osoba wymieniona w przepisie. Sprawcą przestępstwa może być zatem członek zarządu spółki lub jej likwidator. Nie mogą popełnić tego przestępstwa inne osoby czyli np.: wspólnicy czy prokurent. Jak słusznie zauważysz, w spółkach osobowych nie ma zarządu, a zatem odpowiedzialność odnosi się jedynie do postępowania likwidacyjnego. Wtedy tylko występują likwidatorzy.

Członek zarządu odpowiada niezależnie od tego jaką rolę czy funkcję pełni w zarządzie. Każdy członek zarządu odpowiada osobno i niezależnie od innych. Odpowiedzialność ograniczona jest okresem pełnienia funkcji.

Przestępstwo polega na niezgłoszeniu wniosku o upadłość, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki. Każdy członek zarządu lub likwidator ma uprawnienie i obowiązek zgłoszenia takiego wniosku. Nie ma potrzeby zwoływania zgromadzenia wspólników i uzyskania jego zgody. Nie ma także potrzeby zgody wszystkich członków zarządu. Jeżeli wniosek zostanie złożony w odpowiednim terminie przez jednego członka zarządu, wszyscy pozostali nie muszą bać się odpowiedzialności karnej.

Nie ma znaczenia czy wniosek zostanie uwzględniony czy też nie. Już samo złożenie wniosku, wolnego od wad formalnych i opłaconego (a zatem przyjętego do rozpoznania) zwalnia od odpowiedzialności karnej.

Przestępstwo to można popełnić tylko umyślnie (w obu zamiarach). Uważaj jednak. Istnieje domniemanie, że członkowie zarządu (wszyscy) znają kondycję finansową spółki i interesują się jej finansami. Trudno będzie zatem udowodnić nieumyślność.

Przedmiotem ochrony są z jednej strony interesy wierzycieli, a z drugiej interesy wspólników spółek handlowych. Wierzycielom zależy na tym, aby wniosek o upadłość został zgłoszony bez zwłoki, bowiem istnieje wtedy większa szansa na zaspokojenie z majątku masy upadłościowej. Innymi słowy: im szybciej podjęte zostaną działania tym większa szansa, że w majątku upadłego będą jeszcze środki na spłatę wierzycieli. Z kolei wspólnikom spółek handlowych zależy na tym, żeby nie narażać ich na dalsze straty i ogłosić upadłość niezwłocznie gdy zajdą ku temu przesłanki.

Kiedy należy zgłosić wniosek o upadłość?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziesz w ustawie prawo upadłościowe. Pamiętaj! Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Czasami ustalenie dokładnego momentu niewypłacalności jest bardzo trudne.

Chwilowa utrata płynności finansowej nie musi oznaczać jeszcze niewypłacalności, szczególnie jeżeli istnieją widoki na poprawę kondycji finansowej.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Sankcja za przestępstwo z art. 586 k.s.h.

Interesuje Cię pewnie jeszcze jaką karę można dostać za popełnienie tego przestępstwa? Ustawodawca przewidział karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Są to kary alternatywne co oznacza, że sąd wybierze jedną z tych kar.

W praktyce organy ścigania rzadko wszczynają postępowania z tego przepisu. Z reguły takie sytuacje mają miejsce jedynie wtedy gdy żąda tego wierzyciel i gdy on sam zgłosi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zobacz też inne moje wpisy:
Wpis o oszustwie
Wpis o przywłaszczeniu
Wpis o zakazie pełnienia funkcji w organach spółek.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych