O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie – art. 552 § 1 kodeksu postępowania karnego

Mówi się, że więzienia pełne są ludzi niewinnych, nie jest to jednak jedynie czarny humor. Znane są przypadki, kiedy pomimo zgodnych co do winy i sprawstwa orzeczeń sądów obydwu instancji, okazywało się, że skazano niewłaściwą osobę. Odpowiedzią ustawodawcy na takie ewentualności jest właśnie art. 552 § 1 i 2 k.p.k.

„ § 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu”

Kto może ubiegać się o odszkodowanie w omawianej sytuacji?

Przede wszystkim musi dojść do prawomocnego skazania, w następstwie którego skazany rozpocznie wykonywanie orzeczonej kary. Tym samym skazanie na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie będzie podstawą do żądania odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Idąc dalej, „wadliwy” wyrok musi zostać zmieniony na uniewinniający lub orzekający karę łagodniejszą. Przez karę łagodniejszą rozumiemy nie tylko niższy wymiar kary lecz także jej zamianę na karę łagodniejszego rodzaju np. karę ograniczenia wolności orzeczoną w miejsce kary pozbawienia wolności. Ta korzystna dla skazanego zmiana musi ponadto nastąpić w drodze kasacji lub wznowienia postępowania.

Przytoczony przepis mówi o jeszcze jednej podstawie dla żądań skazanego. W paragrafie drugim przewidziano omawiane uprawnienia w wypadku umorzenia postępowania na skutek uwzględnienia pominiętych we wcześniejszym postępowaniu okoliczności. Chodzi tu o sytuację, kiedy nie uwzględniono istniejących już okoliczności, które powinny zostać uwzględnione i w konsekwencji doprowadzić do umorzenia postępowania. Zaznaczyć należy, iż chodzi tu o okoliczności pominięte a nie takie, które ujawnione zostały po wydaniu orzeczenia.

Przy spełnieniu wszystkich wskazanych przesłanek, takiemu „oczyszczonemu” oskarżonemu służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Dochodzone odszkodowanie służyć ma naprawieniu poniesionej szkody, rozumianej jako faktycznie poniesiona strata oraz utracone korzyści. Odszkodowanie ma wyrównać stan majątkowy poszkodowanego do poziomu w jakim znajdowałby się gdyby nie np. niesłuszne wykonanie kary pozbawienia wolności.

Przysługujące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stanowi rodzaj odszkodowania za szkodę niematerialną, na którą składają się negatywne przeżycia psychiczne osoby, która niesłusznie odbywała karę.

W jakiej wysokości można spodziewać się zadośćuczynienia za niesłusznie odbywaną karę pozbawienia wolności ?

Nie ma prostego przelicznika, z pewnością nie będzie to iloczyn stawki wyznaczonej za jeden dzień. Pod uwagę brane są obok czasu izolacji także okoliczności związane bezpośrednio z niesłusznie skazanym, jak wiek, status zawodowy czy stan zdrowia. Trudnym zadaniem dla sądu jest „wycenienie” okresu spędzonego za kratami, warto jednak podnieść wszystkie okoliczności przemawiające za tym, że niesłusznie odbywana kara uczyniła skazanemu znaczą krzywdę. Przykładem może być rozłąka z dziećmi i późniejsze pogorszenie z nimi relacji, takie okoliczności mają znaczenie przy określaniu wysokości zadośćuczynienia.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych