O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Art. 233 k.k. – Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań

Art. 233 k.k. - Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań

Art. 233 w Kodeksie karnym – Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, czyli na co powinien uważać świadek.

Szeroko rozumiane dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga aby osoby składające zeznania mówiły prawdę, albowiem tylko w ten sposób Sąd może ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń.

Jako środek mający zapewnić prawdomówność świadków przewidziano uznanie złożenia fałszywych zeznań za przestępstwo opisane w art. 233 k.k.

Kiedy złożone zeznania mogą stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.

Kodeks karny za przestępstwa uznaje fałszywe zeznania złożone w postępowaniu sądowym lub innym niż sądowe postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Wskazane „inne niż sądowe postępowania” to postępowania których przebieg reguluje ustawa. Przykładami „innych postępowań” są postępowania podatkowe, cywilne czy administracyjne. Oznacza to, że obowiązek prawdomówności nie ogranicza się do sali sądowej, o czym należy pamiętać.

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań można popełnić także składając zeznania za granicą przed organem innym niż polski, jeżeli w miejscu popełnienia czynu złożenie fałszywych zeznań także jest przestępstwem.

Za złożenie fałszywych zeznań nie odpowie oskarżony, także w zakresie składanych jako świadek zeznań, które dotyczyły jego czynu będącego przestępstwem. Mówiąc prościej, jeżeli oskarżony zeznaje jako świadek to nie popełni omawianego występku jeżeli zezna nieprawdę co do popełnionego przez niego przestępstwa.

Jak można popełnić przestępstwo złożenia fałszywych zeznań?

Omawiane przestępstwo można popełnić zeznając nieprawdę lub zatajając prawdę.

Zeznanie nieprawdy oznacza, że treść zeznań świadka jest niezgodna z obiektywną rzeczywistością a świadek ma tego świadomość tj. wie, że było inaczej niż zeznaje.

Zatajenie prawdy oznacza natomiast  świadome utrzymanie w tajemnicy okoliczności mogącej mieć istotne znaczenie dla sprawy. Należy pamiętać, że nawet jeżeli Sąd wprost nie zapyta o taką okoliczność to jej „przemilczenie” także będzie uznane za zatajenie prawdy.

Nie będzie zatajeniem prawdy bezpodstawne uchylenie się od odpowiedzi na pytanie. Takie zachowanie może jednak skutkować nałożeniem kar porządkowych.

Napraw swój błąd – sprostuj fałszywe zeznania

Kodeks karny przewiduje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary a nawet odstąpienia od jej wymierzenia jeżeli sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie.

Artykuł 233 kodeksu karnego brzmi:

1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

  1. fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
  2. sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie składania fałszywych zeznań?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

 

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych