O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Współsprawstwo a pomocnictwo

Współsprawstwo a pomocnictwo

Pomocnictwo w dokonaniu czynu zabronionego a współsprawstwo

Analizując treść artykułu 18 kodeksu karnego zauważamy rozróżnienie na przewidziane w paragrafie pierwszym współsprawstwo i pomocnictwo opisane w paragrafie trzecim.

„Art. 18 k.k. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.§

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.”

Różnica pomiędzy wskazanymi formami zjawiskowymi popełnienia przestępstwa wydaje się oczywista. Pomocnik to osoba ułatwiająca popełnienie czynu zabronionego a współsprawca to osoba, która popełnia przestępstwo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą.

Praktyka pokazała, iż częste są sytuacje, w których powstają uzasadnione wątpliwości czy dane zachowanie osoby jedynie ułatwiało popełnienie przestępstwa czy już stanowiło wkład nakazujący przyjąć istnienie współsprawstwa.

Dla przykładu osoba stojąca na czatach podczas dokonywanej kradzieży z włamaniem, niewątpliwie ułatwia sprawcy popełnienie czynu zabronionego, jednak jej zachowanie nie jest tożsame z zachowaniem sprawcy dokonującego przestępstwa kradzieży z włamaniem. W świetle tej koncepcji mamy do czynienia z pomocnictwem.

Inna koncepcja przy rozróżnieniu pomocnictwa i współsprawstwa kładzie nacisk na stosunek danej osoby do popełnianego przestępstwa. W naszym przykładzie, jeżeli stojący na czatach uważa przestępstwo za „swoje” tj. ma poczucie, że jego zachowanie jest jednym z równorzędnych elementów koniecznych do popełnienia przestępstwa, wówczas należy przyjąć, że mamy do czynienia za współsprawstwem. Mówiąc nieco prościej kluczowe jest czy dana osoba uważa się za pomocnika czy też za współsprawcę.

Jeszcze inna z wiodących teorii, granicy pomiędzy pomocnictwem a współsprawstwem każe szukać w istotności wkładu danej osoby w popełnienie przestępstwa. W omawianym przykładzie, jeżeli bez udziału stojącego na czatach nie dałoby się dokonać przestępstwa lub konieczna byłaby zmiana sposobu jego popełnienia, wówczas należy uznać jego wkład za istotny i przyjąć formę współsprawstwa.

Niezależnie od przedstawionych wyżej poglądów, ocenę czy mamy do czynienia z pomocnictwem czy współsprawstwem należy przeprowadzić zawsze indywidualnie dla konkretnego przypadku.

Przyjecie pomocnictwa jest niewątpliwie korzystniejszym wariantem, ponieważ otwiera możliwość ubiegania się o nadzwyczajne złagodzenie kary.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych